۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

منشورکوروش بزرگ شاه هخامنشی و یاسای چنگیز خان مغول!

مجازات اعدام برای کسی که در آب یا خاکس‌تر ادرار کند. و یا حیوان را به روش مسلمانان ذبح کند. همچنین هرگونه آلوده کردن یا حتی فروبردن دست‌ها در آب منع شده بود. پا گذاشتن بر روی آتش و ظرفی که برای تهیه غذا استفاده می‌شود نیز ممنوع شده بود. این احکام حکایت از احترام مغولان به آب و غذا دارند. بدون تردید در مورد استوانه کورش شاه بزرگ هخامنشی بیشمار نوشته و مقالات متعددی در مورد آن منتشر شده است که آنرا در نزد جهانیان به عنوان نهستین فرمان اجرای حقوق بشر در دنیا معرفی کرده تا جاییکه از سوی دشمنان تاریخیش هم چذیرفته شده و آنرا با قوانین باستان هم در مقالات گوناگون مقایسه کرده‌اند! 
با این حالا چند روز پیش در پای مطلبی در مورد تاریخ ایران و مانند همیشه یکسری افراد کینه جو که دشمنانه همیشه در پی جعل تحریف و یا مصادره تاریخ ایران هستند و مزدوران پانترک  که نژادپرستانه با تلاش برای رساندن  تبار خود به چنگیزخان مغول و یا اسلاف وی خود را ایرانی و از گروه ایرانیان نیمدانند  بیمقدمه سخن به فحاشی به تاریخ ایران و ایرانیان کرده و با مظلوم نمایی هر چه بیشتر سخن را به کوروش رسانده وضمن فحاشی به تاریخ ایران همه را محکوم کرد که شما فرهنگ همه هممیهنان غیر فارس زبانمان را انکار می‌کنید و اسرار داشت که چرا در مورد فرهنگ بسیار غنی آن‌ها مطلبی منتشر نمی‌شود و برای نمونه به این اشاره کرد که چنگیزخان مغول هم فرمانروای بزرگی بود که مانند کوروششما ایرانیان  کشور گشایی کرده و این کمال بی انصافی است که در ایران تندیس چنگیزخان را درمیادین شهر‌ها نصب نمی‌کنید البته سخنان زیادی رد و بدل شد اما لپ کلام این بود که این افراد که خود را از نسل اوغوزان ومغولان هستند و البته از سوی محافل خائن درونی و بیرونی هم تغذیه می‌شوند خواستار برچایی مظاهر فرهنگی خودشان در کشور ایران بودند و برای محق نشان دادن خودشان کلی هم قانون و تبصره حقوق بشری می‌اوردند! 
البته در این میان مانند همیشه سخن از قوانین و کمالات تاریخی قوم و طایفه باستانی ترکان اوغوز و مغول به میان آمده و همانطور که می‌دانیم به علت کمبود این کمالات تاریخی و فرهنگی شروع کردند به داد سخن در مورد یاسا و دده قورقود و فحش و بد و بیراه به شاهنامه فردوسی که بیگمان بیشترین نفرت آنان به این کتاب با شهرت جهانی است و برای همین هرجا که آتش نفرت و نژادپرستبشان زبانه می‌کشد به این کتاب هجوم می‌آورند و با آتش زدن و نابود کردن این کتاب ضحاک وار اندکی از خشم خود را فرو می‌دهند و سپس به استوانه کوروش و نخستین منشور حقوق بشر جهان وسایر داده‌های تاریخی ایرانیان تازیدن! 
بنابراین برآن شدیم که از این هرچند‌گاه بصورتی کوتاه شخصیتهای تاریخی ایران را با مظاهر فرهنگی خود بیگانه انگاران معرفی نموده تا خوانندگان خودشان داوری نمایند که با چنین افرادی چه باید کرد. 
برای همین در اینجا گزیده‌ای از استوانه کوروش و دستورات وی را که سرمشق اعلامیه کنونی حقوق بشر شده است را در اینجا به همراه گزیدهای از دستورات چنگیز می‌آوریم تا حوانندگان خود به داوری بنشینند!

منشور کوروش هخامنشی


این پیکره پرآوازه که فرمان دادگری کوروش هخامنشی را در خود ثبت کرده به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود  و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد  بدلی از این منشور در مقرسازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود کوروش بزرگ یا کورش بزرگ، بنیان‌گذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسلهٔ هخامنشیان، پس از تسخیر بابل، در بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را آزاد اعلام کرد. برای جلب محبت مردم میانرودان (بین‌النهرین)، مردوک که بزرگ‌ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آن‌ها را به ایشان بازگرداند. کوروش همچنین قوم یهود را نیز از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد. به دستور کوروش، شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه‌ای سفالین نگاشته شد و در معبد مردوک قرار گرفت.

این گزیده‌ای است از سخنان و دستورات کوروش در منشور کوروش


منم کـوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَکَد، شاه چهار گوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … نوه کورش، شاه بزرگ … نبیره چیش‌پیش، شاه بزرگ …

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل‌های پاک مردم بابـل را متوجه من کرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. 

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد … من برای صلح کوشیدم. 


پرچم کوروش بزرگ شاه هعخامنشی

من برده‌داری را بر‌انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. 

مَـردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد … او برکت و مهربانی‌اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم …

من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی که بسته شده بودند را بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم. 

همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه‌های خود برگرداندم و خانه‌های ویران آنان را آباد کردم. همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. همچنین پیکره خدایان سومر و اَکَـد را که نَـبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مَردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم. بشود که دل‌ها شاد گردد. 

بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌های مقدس نخستینشان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیکخواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند: ««به کورش شاه، پادشاهی که ترا گرامی می‌دارد و پسرش کمبوجیه، جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.»» 

من برای همه مردم جامعه‌ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.


کوروش بزرگ شاه هخامنشی


و اینجا هم میتوانید برگردان کامل متن استوانه کوروش را به زبان انگلیسی بخوانید.
آرامگاه کوروش بزرگ شاه هخامنشییاسا
این ستون سنگی یادبود و  نمونه نادراز  فرهنگ مغول میباشد و سنگ چنگیز نامیده میشود.موزه سن پترزبورگ

یاسا کتاب قانونی است که براساس حقوق عرفی مغول و فرامین چنگیز خان تنظیم شده‌است. نگارش این قانون با همکاری اوکتای و جغتای (فرزندان چنگیز) صورت گرفت. 

این قانون با خط اویغوری و به زبان مغولی نوشته شده و دستوراتی درباره چگونگی روابط با کشورهای بیگانه، جنگ، تقسیمات ارتش، سیستم نامه رسانی، مالیات، وراثت و روابط خانوادگی را دربرمی گیرد


اسا کتاب قانونی است که براساس حقوق عرفی مغول و فرامین چنگیز خان تنظیم شده‌است. نگارش این قانون با همکاری اوکتای و جغتای (فرزندان چنگیز) صورت گرفت. 


این قانون با خط اویغوری و به زبان مغولی نوشته شده و دستوراتی درباره چگونگی روابط با کشورهای بیگانه، جنگ، تقسیمات ارتش، سیستم نامه رسانی، مالیات، وراثت و روابط خانوادگی را دربرمی گیردچنگیز مغول

واژه «یاسا» در زبان مغولی و اویغوری به معنی حکم و فرمان یا «حکم و فرمان شاه» است و در لغت نامه دهخدا رسم، قاعده و قانون نیز معنا شده، عبارت ترکی «تورهٔ چنگیزی» نیز گهگاه به کار می‌رود. توره (tura) در مغولی به آداب قومی و دستور اجدادی گفته می‌شود. و به قوانینی گفته می‌شود که زیر دستان جنگیز آن را با دقت اجرا می‌کردند.

در دورانی که سلطان محمد خوارزمشاه بر ایران حکم می‌راند، شخصی به نام تموچین با مطیع ساختن قبائل پراکنده مغول و تاتار در دشت‌های وسیع مغولستان در شمال چین امپراتوری خویش را بنیان نهاد. در سال ۱۲۰۶ مجمع بزرگ قوریلتای لقب چنگیز خان را (که احتمالاً به معنای فرمانروای جهان بوده‌است) برای وی برگزید. 


از آن هنگام چنگیز خان هم‌زمان با کشورگشائی‌های خود در چین، ترکستان، ایران و روسیه، احکام و قواعد متعددی را برای سر و سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی مردم مغول وضع کرد. 


از آنجا که به دلیل ناآشنایی قوم مغول با خط و نگارش حقوق عرفی آنان مکتوب نبود. چنگیز خان دستور داد برای نگارش فرامین و قوانین خود و گردآوری آداب و رسوم مورد قبول او خط اویغوری به کودکان مغول آموخته شود.

چنگیز مغول


یاسا در نزد مغولان بسیار مقدس و شایسته احترام بود. چنگیز خان در زمان حیات خویش جغتای را مأمور نظارت بر اجرای یاسا کرده بود و فرمان داده بود مقررات یاسا را روی سنگ‌های بزرگ جاده‌هایی که مسیر عبور سربازان بود، حک کنند. ماده اول یاسا که با حروف درشت روی صخرهٔ سنگی بزرگی در فلات پامیر حک شده، این است: «هرکس از یاسا سرپیچی کند، سرش را به باد خواهد داد.» و در پایین آن آمده‌است: «همچنان که آسمان بیش از یک خدا ندارد، زمین نیز بیش از یک خدا ندارد و آن خدا هم منم: چنگیزخان.» 


یاسا با احکام سخت و خشن خود نظام مغول را حفظ کرد، همه مردم را مطیع کرد و تحت فرمان یک نفر درآورد و یکی از علل پیشرفت چنگیز خان گردید. قوبلای قاآن تا حدی به رعایت یاسا اهمیت می‌داد که یکی از فرزندانش را به دلیل خیانت کردن به یاسا چوب زد و حبس کرد. اقتدار یاسا در دوران تیمور گورکانی و جانشینان او تا زمان سلطان بابر نیز حفظ شد.

این ستون سنگی یادبود و  نمونه نادراز  فرهنگ مغول میباشد و سنگ چنگیز نامیده میشود.موزه سن پترزبورگ

این گزیده ای از دستورات و سخنان چنگیز مغول در یاسای چنگیزییاسا مانند بسیاری از قوانین قرون گذشته از اصل تناسب میان جرم و مجازات پیروی نمی‌کرد. اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز اعمال نمی‌شد و در بعضی موارد فرزندان مجرم به جای او مجازات می‌شدند یا حتی به عنوان غرامت تحویل محکوم له می‌شدند. از رایج‌ترین مجازات‌ها در میان مغولان، مجازات اعدام بود و در متن یاسا برای بسیاری از اعمال کم اهمیت کیفر اعدام در نظر گرفته شده بود. 

به نظر می‌رسد به دلیل پیشرفته بودن تمدن مسلمانان و یا علاقه شخصی چنگیز به اسلام، پیروان این دین از وضعیت بهتری نسبت به سایر مردم برخوردار بودند. در یاسا میزان خون بهای یک مسلمان چهل بالش طلا (معادل ۲۰ هزار مثقال طلا) و خون بهای چینی‌ها یک الاغ تعیین شده بود. مجازات قتل یک مغول نیز مرگ بود. ضمناً مغولان به قصاص اعتقاد نداشتند و نظام برده داری نیز در مورد بیگانگان اعمال می‌شد و گرفتن اقرار از طریق شکنجه مجاز بود. 

در یاسا بسیاری از احکام متأثر از باورهای قبیله‌ای نیز به چشم می‌خورد. از جمله: مجازات اعدام برای کسی که در آب یا خاکس‌تر ادرار کند. و یا حیوان را به روش مسلمانان ذبح کند. همچنین هرگونه آلوده کردن یا حتی فروبردن دست‌ها در آب منع شده بود. پا گذاشتن بر روی آتش و ظرفی که برای تهیه غذا استفاده می‌شود نیز ممنوع شده بود. این احکام حکایت از احترام مغولان به آب و غذا دارند. 

علاوه بر این مغولان عدد نه را مقدس می‌دانستند و گویا به همین جهت دزدان محکوم بودند، نه برابر شیء مسروقه را پس دهند. 

در زمینه حقوق خانواده مغولان، در واقع زن از سوی مرد خریداری می‌شد. با ازدواج به عضویت خانواده شوهر در می‌آمد و پس از مرگ شوهر نیز به عقد برادر یا پسر شوهرش در می‌آمد. البته آن‌ها می‌توانستند زن را به عقد مرد دیگری درآورند. 

چند زنی (تعدد زوجات) رایج بود و مادر، خواهر و دختر محرم به شمار می‌رفتند، اما خواهران ناتنی جزء محارم نبودند و ازدواج با آنان آزاد بود. نامزدی کودکان توسط پدر و مادرشان نیز رایج بود. برای زنا و لواط نیز مجازات اعدام در نظر گرفته بودند. 

تعصبات مذهبی در میان مغولان وجود نداشت، انجام مناسک مذهبی و رعایت احوال شخصیه مطابق با مقررات مذهبی برای پیروان تمام ادیان و فرقه‌ها آزاد بود. استفاده از القاب افتخاری نیز در میان مغولان رایج نبود و چنگیز فرمان داده بود که از گفتن سخنان پرطمطراق خودداری کنند و وقتی با سلطان یا هرکس دیگر سخن می‌گویند، تنها نام او را بر زبان آورند.

از مقررات جالب یاسا در این مورد؛ مالیات نگرفتن از فرزندان ابوطالب، فق‌ها، قاریان قران، پزشکان، دانشمندان، زاهدان، مؤذنان و مرده‌شویان بود.
برگرفته از:چنگیز مغول


۲۵ نظر:

 1. تفاوت یاسای چنگیز با به قول شما منشور کورش در این است که یاسای چنگیز،مستند،قابل تایید و بدور از مبالغه و احساسات بچه گانه است،اما منشور کورش:کشف آن در بابل،ترجمه آن کاملا ساختگی و دستکاری شده،هیچ متخصص و کارشناس معتبر متن آن را مبنی بر حقوق بشر تایید نکرده،خط آن به خط بابلی و نه فارسی(ایرانیها خط و کتابت شان کجا بود).از همه اینها گذشته،اثبات اینکه این منشور به کورش تعلق دارد فقط توسط ایرانیهاست و هیچ منبع و مرجع معتبر آنرا تایید نکرده.و بالاخره اینکه قدیمیترین و اولین منشور حقوق بشر توسط حمورابی است که برای همه روشن،واضح و قابل اثبات است و میتوانید آنرا در موزه برلین ببینید.

  پاسخحذف
 2. خوب این یاسا که خوبه .کجاش اشکال داشت ؟شما بگید .چرا با بغض با ما ترکها حرف میزنین ؟ مگه خودتون نمیگین هموطنیم ؟

  پاسخحذف
 3. hamoon behtare ke az nejade hamoon mogholhay vahshii bashid

  پاسخحذف
 4. khak bar sare to ke tarikh mamlekatete khodeto nmidoni

  پاسخحذف
 5. چنگیر افتخار ما است. ای کاش نسل این فارسها را از روی زمین برداشته بود تا امروز هی کوروش کوروش نکنند و هی فارس فارس نزنند. او بیش از سه میلیون نفر از فارسها را زن و مرد و بچه در اترار و سمرقند و بخارا و نیشابور و مرو و هرات کشتار کرد، ولی حیف که وقتی سراسر کشور فارسها ار تسخیر بقیه شان را زنده گذاشت تا امروز هی به ما ناز بفروشند که ما کوروش داشتیم ما داریوش داشتیم.

  پاسخحذف
 6. درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)
  درود بر خلیج العربی
  مرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگ

  سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟
  اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟
  پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.
  اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است.

  درود بر کشور ترکیه
  درود بر خلیج اورمیه

  براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):
  پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.

  ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدست
  که تاج استخوانی کند ارزو
  تفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)
  که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!
  منظور من دریاچه ارومیه است ای برادر
  چرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنی
  اگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتید
  الحمدا... اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو ندارد
  چرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتید
  ادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گوید
  من وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)
  چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهد
  ونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.
  لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.
  اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .
  چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.
  در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.
  بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.
  نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.
  اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛
  مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.
  برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.


  در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیم
  دورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)
  درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

  پاسخحذف
 7. moteasefam baraton ,hagha ke rast migan torka kharan .kharam mesle shoma fahmo shoor nadare.akhe kesafata shoma ke khone irani to vojodeton nist goh mikhorid to en khake pak zendegi mikonid . lanat ba on pedaro madari ke toe nakhalafo be vojod avor ke en arajifo begi.

  پاسخحذف
 8. اقای ناشناس که دائم می گی خلیج ارومیه، همنوز اونقدر نمی دونی که اون دریاچه است نه خلیج . هنوز اونقدر نمی دونی که کسی که به یونان حمله کرد تو اون فیلم کذایی خشایار بود نه کوروش و داریوش . ضمناً جهت اطلاعتون خود چنگیز وقتی که وارد ایران شد فهمید چقدر وحشی و بی فرهنگه والا بازم آدم می کشت .مگه آدم کشی هم افتخار داره . تازه تو که به کشور ترکیه درود می فرستی برو اونجا ببینم دوزار کف دستت می زارن .ضمناً اگه یکم تاریخ می خوندی می دونستی که اینکه ایرانی با محارمشون ازدواج می کنن یک حربه سیاسی نظامیه همون طور که وقتی ترکها زمان صفوی ها به ایران حمله کردن می گفتن ایرانی ها با مادر و خواهرشون ازدواج می کنن ولی آدم باید یکم عاقل باشه

  پاسخحذف
 9. dar javab doste toooooorkkkkk na azari khodam
  adam fahshe tan bashe vali fahshe aghle nabashe

  پاسخحذف
 10. اموزش فارسی در سه سوت

  به کامپیوتر بگید رایانه ، به ایمیل بگید رایانامه

  مرسی هم نگید

  واسه بقیه از عربی استفاده کنید  برخی نرخ های وزارت بازرگانی پس از تغییر واحد پول اعلام شد

  هر الاغ 2000 فارس

  هر توله سگ 20 فارس

  هر مرغ 1 فارس

  ورودی توالت یک فارس

  باقی قیمت ها در حال برسی است  یه روز فارسه تصمیم میگیره فارسی را زبان علم کنه تمام

  مرغها داخل قابلمه ها شروع میکنند به قدقد کردن

  ××××

  به یارو میگن صدا زنگ در بیار

  میگه ترکی باشه یا فارسی

  همه کف میکنن میگن ترکی باشه

  میگه: داززززززززز

  میگن حالا فارسی باشه

  میگه إوا... دِززززززز  فارسه میره ترکیه میبیند خیلی پیشترفته و با فرهنگ اند احساس

  حقارت میکنه میگه حتما فارس بوده اند که زبانشان تغییر کرده

  یه روز دیگه میره افغانستان میبینه همشون گدایی میکنن باز

  احساس حقارت میکنه میگه ای بی همه چیزها زبان ما را دزدیدن  یه روز غضنفر از یه فارسه میشنوه:

  فارسه: ما از دیار کوروش کبیریم

  غضنفر : ای باباااا اون که مامانشو انگولک میکرده خره

  فارسه : هه هه هه با کدون مدرکی احمق

  غضنفر :کتاب هرودوت

  فارسه: هه هه هه اجنبی بی همه چیز چه کار داره به ایران

  غضنفر : ناصر پور پیرار خودش فارسه اصفحانیه

  فارسه : هه هه هه اون که از بی پدر مادره

  غضنفر کلی سایت در اینترنت

  فارسه:هه هه هه اونا که از پور پیرار هم بی پدر مادرن

  غضنفر : هه هه هه راس میگی مشغول باش

  *****

  فارسها اعلام کردند که رایانه ها منسفانه نیست چون رایانه استخون پرداخت نمیشه

  *****

  تهرانیه میشنوه خودپردازها شارژ هم میده میگه إواااا خدا مرگم بده چی میشه یه روز استخون هم بده  اگه نمی خوای شاخ در بیاری هرگز با یه پارس سگ بحث نکن

  چون ممکنه سند کرده زمین را هم برات بیاره  به فارسه میگن علم بهتر است یا ثروت میگه استخون از همه بهتره اینو توکله پوکت فرو کن

  ******

  به غضنفر میگن یه حیوان خون خوار نام ببر میگه کوروش کبیر

  میگن این که حیوون نشد

  میگه مگه سگ جر حیوانات نیست  به فارسه میگن راسه کوروش مامانشو انگولک میکرده

  میگه بابا این چیزا را به پدرمان در اوردن اون فقط مامانشو میکرده همین  فارسه رو با خواهرش میگیرن میگن این چه کار کثیفیه

  میگه داشتیم ایین پدرمان کوروش را برپا میداشتیم  تلوزیون عکس استخون نشون میده فارسه میبینه میگه اخ

  جوووون فیلم استخون خدا کنه سینمایی باشه  به فارسه میگن اگه امریکا به ایران حمله کنه چه کار میکنی میگه استخون هام رو قایم میکنم

  ****

  به بچه فارسه هر چه میگن بگو (بابا اب داد) میگه بابا استخون داد

  *****

  فارسه روز جهانی تخم مرغ رو میشنوه میگه هه هه هه اینا رو استخونو ول کردن رفتن سراغ تخم مرغ

  *****

  یه روز یه فارسه به قضنفر میگه چرا این قد به ما توهین میکنی

  میگه من که توهین نمیکنم فقط میگم فارس سگ

  میگه خوب این شد یه توهینه

  میگه پس با این حساب اگه به گاو بگیم گاو بهش توهین کردیم

  جک فارسی

  پاسخحذف
 11. از فارسه می پرسن بهترین دنیا ورزش چیه

  میگه دویدن دنبال استخون پرتاب شده

  دوباره میپرسن بهتربازی دنیا چیه

  میگه استخون بازی

  *****

  فارسه وقتی میشنوه دایناسورها منقرض شدن میزنه زیر گریه میگن چی شد میگه

  اخه نمیدونی دیگه استخون بزرگ هم منقرض شده

  ×××

  کوچیک بودن الت هیچ تاثیری در روابط جنسی ندارد

  نگران رفتن همسر خود به دبی نباشید (سازمان روحیه دهی به فارسا)  فارسه یه روز دنبال معنی نام زبانش پارسی میگشته

  لغت نامه دهخدا / پارس: صدای سگ، عو عو سگ ، واق واق سگ ، مهاجم

  لغت نامه معین / پارس: گدا، مهاجم ، صدای سگ

  فارسه: خدا را شکر همانا سگ حیوان وفاداریست

  *****

  فارسه از قضنفر زبان شناس می پرسه واقعا فارسی گویشی از عربی هست

  میگه پـ نه پـ با شصت درصد عربی گویشی از انگلیسی هست

  ×××××

  یکی از غضنفر تاریخ دان میپرسه راسته میگن کوروش مامانشو میکرده

  میگه په نه په باباشو میکرده

  ××××

  به غضنفر لیسانس ادبیات میگن واقعا پارس همون پارس سگه

  میگه پـ نه پـ پارس سگ همون جیک جیک گنجیشکه

  ××××

  دانشمندان و زبان شناسان بزرگ فارس بعد از سالها تحقیق نتیجه گرفتند که انگلیسی

  هم شاخه ای از زبان فارسیه چون شکل بزرگ حرف آی شبیه استخونه

  *****

  خیال پردازی یک فارس:یک استخون بزرگ، دو استخون بزرگ ،وااای کلی استخون بزرگ

  *****

  به فارسه انقد میگن فارس سگ بهشن فشار میاد تصمیم میگیره تلافی کنه میره تو وبلاگش مینویسه تورکها فارس سگ شدند

  *****

  به فارسه میگن یه فیلم خوب چه جوری باید باشه میگه سینمایی باشه فیلم استخون باشه

  *****

  فارسه میره نمایندگی ایرانسل میگه ببخشید اقا استخونسل هم دارید

  ****

  فارسه با شنیدن رایانه نقدی دو دستی میکوبه به سرش میگه

  بدبخت شدیم قیمت استخون رفت بالا

  ******

  پاسخحذف
 12. فارسه زمین را میکنده یه استخون کامل فیل پیدا میکنه داد میزنه ثروتمند شدم

  *****

  یکی میره خاسگاری دختر فارسه مادرش میگه شرط اول من اینه

  که مهریت دخترم به تعداد تاریخ تولدش استخون باشه

  ******

  به فارسه میگن با استخون جمله بساز میگه اخ جوووون استخون

  *****

  آخونده داشته واسه ترکه حرف میزده، میگه: مثلاً اگه سگ بهت حمله کرد باید این آیه قرآن را بخونی .

  ترکه میگه: اما خوبه که آدم یک چوب هم با خودش داشته باشه، چون ممکنه همه فارسا عربی بلد نباشند

  *****

  فارسه میشنوه رایانه ها از انرژی برداشته شده میگه نکنه

  استخون هم از اشغال برداشته بشه

  *****

  به فارسه میگن نظرت در مورد فوتبال ایران چیه میگه چرا

  توپ رو شکل استخون نمی سازن

  *****

  وصیت فارسه به پسرش: پسرم هرگز بزرگترین استخونت را به کسی نشون نده

  *****

  به فارسه میگن خوشبختی یعنی چی؟ میگه یعنی کلی استخون بزرگ

  ****

  روش سر کار گذاشتن یک فارس: عکس یه استخون رو به شیشه تلوزیون

  میچسبونی تا ابد جلوی تلوزیون میمونه

  *****

  فارسه رو میفرستن از ثریا علم بیاره میره استخون میاره

  *****

  به فارسه میگن انگیزت از ورزش چیه میگه کسب استخون قهرمانی برای کشور

  *****

  از بچه فارسه می پرسن از چه کارتنی خوشت میاد میگه کارتنی که زیاد استخون نشون بده

  *****

  فارسه داشته اخبار گوش میکرده بعد از اخبار طرف

  خداحافظی میکنه فارسه میگه گوه خوردی چرا راجب

  استخون چیزی نگفتی

  *****

  روش ابراز محبت یک فارس به دوست دخترش: بدو این استخونو بگیر عزیزم

  ****

  به فارسه میگن دوست داری بری کره ماه میگه مگه اونجا هم استخون داره

  ****

  پدر فارسه برای این که بچه شو تشویق به درس خوندن بکنه

  میگه بهت استخون بزرگ میدم هااااا

  ***

  سریعترین راه برای هیپنوتیزم کردن یک فارس تکان دادن یک تیکه استخون جلوی چشماشه

  ****

  فارسه رستوران میزنه سردرش مینویسه استخون با سه رنگ پرچم ایران

  *****

  فارسه میره لباس بخره میگن اندامی دوست داری میگه نه استخونی لطف کنید

  ****

  به فارسه میگن از چه درس هایی خوشت میاد میگه علوم

  راهنمایی میگن چرا میگه چون عکس استخون داره

  *****

  به فارسه میگن اخبار گفته واسه نان هشت تومن رایانه میدن

  میگه گوه خوردن پس استخون چی میشه

  *****

  به دعای فارسه گوش میدن مبینن میگه ای خدا یه استخون میخوام به اندازه یه درخت

  *****

  به فارسه میگن ارزوت چیه میگه یه خونه استخوووون که خود خونه هم استخونی باشه واااای

  ****

  ملا برای مسلمان کردن فارس بهش میگه در بهشت خونه ها استخونیه هاااااا

  *****

  از فارسه می پرسن بهترین ورزش چیه میگه دویدن دنبال استخون پرتاب شده

  ****

  از مادر یه فارس شهید می پرسن چه جور ادمی بود میگه قربونش برم هیچ وقت

  بدونه استخون به خونه برنمی گشت

  ****

  فارسه از چه اوازی خوشش میاد : اواز استخون استخون

  ****

  عاشقانه ترین جمله یک فارس: به اندازه استخون دوست دارم

  ****

  به فارسه میگن دوست داری سال اینده چه سالی باشه میگه سال استخون

  *****

  پسر فارسه برای اثبات عشقش بزرگترین استخونش را به دوست دخترش میده که یه بار بلیسه

  *****

  به فارسه میگن بهترین خاطرت چیه میگه یه بار به یه استخون

  لیس زدم که مال دوهزار سال پیش بود

  ***

  پاسخحذف
 13. کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

  پاسخحذف
 14. کول سیزین باشیزا که نجه مین ایل دی بو اولکه ده یاشییسیز هله گانمیسیز که سیزین بابالاریز ( اگر ایرانی اولساز که شککیم وار)بو اولکه یه گان وریبلر و ایراندان سواهی هیچ اولکیه باش اگمییبلر .اگر سن مغول سان من آذریم و مغول طایفه سی ایراندا اجنبی حساب اولور . پس دور گت اوز توپراغان مغولستاندا . گونو او گون اولسون کی سیزلر کیمی اجنبی و خاین لری ایراندان اوتورک اشیگه و ایرانی قدیملر کیمی بیرلشدیرک . یاشاسین ایران و ایرانین ایگیت آداملاری . آران و شروان و دربند دن تا مکرانا جان ( بلوچستان ) و بیوک خراساندان تا مداین و کردلرین بوتون توپراق لارینا جان سوریه ده .

  پاسخحذف
 15. ناشناس تو جاهای دیگه هم از فارسها بد گفتی و من جوابت را دادم و می دانم همه جا فقط یک نفری!تو که می گویی خلیج ارومیه!!!و البته پان ترکی!اولا اگر می گویی خلیج عربی!پس تو چرا داری از نفت و گازش استفاده می کنی ؟!پاشو برو گمشو از سر سفره نفت این خلیج!برو از همان ترکیه و آذربایجان پول بگیر!خلیج ترکی که نیست!؟تو مطمین هستم سر سفره پدرت ننشسته ای !چرا؟! چون یاد نگرفته ای وقتی نان کسی را می خوری اگر از او تشکر نکردی خیر سرت!حداقل به او فحش هم ندهی!و داری از نفت و گاز این خلیج می خوری و بعد می گویی خلیج عربی!ببین کجای دنیا این رسم است !نمی دانم! شاید وقتی هم سر سفره پدرت نان می خوردی بعد از نان خوردن چند تا فحش خواهر و مادر نثار پدرجان می کردی !به جای تشکر!از تربیت و قدرشناسی ات اینگونه می آید!حالا که اینطور است جوابت را مثل خودت بی ادبانه می دهم!اگر بار دیگر از پول نفت وگاز خوردی از زن فاحشه کمتری!برو گمشو از سر این سفره و هر چه که داری هم مال خودت!دوما انها که در مورد کوروش گفتی فقط یک نویسنده یونانی و انهم در مورد کمبوجیه گفته ,نه در مورد کوروش!!و نه آنطور هم که تو می گویی,در ضمن ماجرای پادشاهان هخامنشی در تورات هست که به این موضوع کوچکترین اشاره ای نشده که هیچ!تازه کوروش جز قدیسین دین یهود است و لابد فهم تو از کتاب اسمانی بیشتر است!!در ضمن ابله!!در مورد بابک خرمدین هم می گویند که زنانش را به اشتراک می گذاشت!و به قول معروف سکس گروهی داشتند !!!!آیا ما فارسها این را می گوییم!این حرف دشمنان است ,چرا باید من فارس این حرف مزخرف را باور کنم!؟پس من هم بیایم بگویم بابک هم از نظر اخلاقی فاسد بود؟!ایا من اینرا تا بحال گفته ام؟! یعنی تو اینقدر احمقی که هر چه دیگران گفتند باور می کنی؟!نه عزیزم,من به بابک افتخار می کتم و اینها را باور ندارم.در ضمن اگر کسی از ما فارسها جک می گوید کارش نادرست است و مورد تایید نیست,هر چند که ما فارسها برای خودمان هم جک اصفهانی و مشهدی و رشتی و آبادانی و غیره داریم و فقط این مربوط به ترکها نیست ,ولی به هر حال این کار غلط است و درست نیست.در ضمن عزیزم !چرا وقتی صحبت از یاسای چنگیز می شود به تو بر می خورد؟!تو مگر از نسل انها هستی ؟!تو فقط زبانت ترکی است و نه نژادت!ترکان واقعی از نژاد زرد هستند نه از نژاد سفید!ما در ایران فقط یک گروه ترک نژاد داریم و آنهم ترکمنان هستند و لاغیر.ما اصلا ترک, نژاد سفید نداریم و مردم آذربایجان نژاد سفید و ماد هستند نه از نژاد مغول!و این یک اشتباه محرز است که نمی دانم چرا بعضی از شما مرتکب می شوید!؟آینه خانه ات داری؟برو خودت را در آینه ببین که شبیه فارسها هستی یا شبیه مغولان؟!من هم از طرف مادری ترکم ولی می دانم که با فارسها هیچ تفاوت نژادی ندارم.نمی دانم چرا یک افریقایی یا یک هندی یا مالزییایی وقتی انگلیسی حرف می زند می داند که نژادش انگلیسی نیست و فقط انگلیسی زبان است,ولی بعضی از ترکهای ما هنوز فرق ترک زبانی و ترک نژادی را نمی دانند!!

  پاسخحذف
 16. من یک ایرانی‌ ترک زبان هستم.با خواندن این اراجیف اول از خودم خجالت کشیدم و بد افسوس خوردم به حال موجودات حقیر و سراسر عقده که سعی‌ می‌کنن با این مزخرفات احساس حقارتشون رو مخفی‌ کنن....ضمنا موجودات حقیر کمی‌ سواد و معلومات بد نیست ..هرچند...خر چه داند قیمت نقل و نبات.....

  پاسخحذف
 17. کس کشی هم اندازه داره ،شاید مادر تو خود فروش نبوده بیچاره بهش تجاوز کردن عربها یا ترکها (ترکیه ) که تو پس افتادی ،حالا هی سنگه اونارو به سینه میزنی،یا به قوله معروف ننت کیره عربی یا ترک خورده ،وگرنه که ایران ترک نداره ،اونا که تبریزهستن آذری ، ایران هستن.اگر هم از ایرانی و ایران خوشت نمیاد ،خوب کس کش برو گمشو بیرون دیگه ،مگه گرفتیمت با بند بستیمت که نمیری گم شی؟ا ینقدم از کونه ما ایرانیا نخور ،کس کشه خر کله

  پاسخحذف
 18. اگر روزی خدای ناکرده سایه رهبر از ایران کنار رود ، والله قسم ایران طالبان زیاد دارد که به ناموس احدی رحم نکنند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=93&catid=45

  تضمین آیت الله بهجت به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش مسئولیت رهبری

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=108:-1368&catid=45:nazar-bozorgan

  امجد:

  خیلی ها دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101:1389-10-20-19-25-58&catid=45:nazar-bozorgan

  امام :

  بعد از من کسی خواهد آمد که پرچم را به دست حضرت مهدی خواهد داد

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=60:1389-06-01-14-26-04&catid=42:agha-va-mahdi

  آقای سید علی عزیز ، در زمان رهبری تو ، حجت ابن الحسن العسکری ظهور خواهد کرد

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=61:1389-06-02-18-16-45&catid=42:agha-va-mahdi

  حضرت مهدی فرمودند :
  ایشان (سید علی خامنه ای) از ما هستند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=62:1389-06-04-12-34-47&catid=42:agha-va-mahdi

  پاسخحذف
 19. siktir berid turkey va mogholestan:D vasaton farshe ghermez pahn nakardim jaleb injast ke bezabane farsi daran harf mizanan

  پاسخحذف
 20. اهای ناشناس پان ترک که عاشق ترکیه هستی ,من از نسل یعقوب بیک یکی از دلاوران جنگ چالدران هستم که خودش و برادرش با رشادت تمام در راه آذزبایجان و ایران جنگیدند و شهید شدند انوقت که این مردان در راه آذربایجان شهید شدند حتما پدر دیوس تو داشت به عثمانی ها کون می داد که تو حالا عاشق کون دادن به ترکیه هستی مرتیکه عثمانی پرست.می دانی در زمان جنگ چالدران سپاه ایران اشعار فردوسی می خواند و ذکر ايمه اطهار می کرد تا روحیه بگیردو شاهان صفوی هم ارادت بسیار به فردوسی و ایمه اطهار داشتند و حالا تو که عاشق کون دادن به عثمانی ها هستی ناراحت شدی.دیوث تو گه می خوری از جانب ترکها به فارسها یا هر قوم دیگری توهین کنی ,چه کسی به تو وکالت داده از جانب ترکها صحبت کنی؟تو و پدر دیوثت بروند به عثمانی ها کون بدهند,مردم آذربایجان یک وجب از خاکشان را به عثمانی ها نداده و نمی دهند.

  پاسخحذف
 21. کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

  پاسخحذف
 22. این ناشناس که به کوروش فحش می دهد ومعلوم هست که پان ترک است ,اما عجب احمقی است!گوساله نمی داند که ماندانا مادر کوروش آذربایجانی بودودختر پادشاه ماد بود و پدر کوروش فارس بود,یعنی من فارس همانقدر از کوروش سهم دارم که مردم آذربایجان ,فلذا هر فحشی که به او می دهد به طور مساوی بین من فارس و خودش تقسیم می شود!تصور کن کسی به برادر خود بگوید مادر جنده,و بعد فکر کند این فحش به خود او نمی رسد!!!!!!!!اما عجب گوساله هایی در مملکت ما هستند!نمی دانم با این همه گوساله چرا اینقدر گوشت گوساله در مملکت ما گران است!

  پاسخحذف
 23. ما ارزو می کنیم هرچه زودتر این حمله صورت بگیرد تا از شر کورش وداریوش تا ابد راحت شویم.تا کی باید چوب داریوش وکورش را خورد. تا کی باید زیر پرچم کورش وداریوش ماند. تا کی باید این همه بی حرمتی ها را از خاندان کذایی کورش وداریوش شنید. تا کی باید یک نژاد خاص از فرهنگ تهی وبی عار باید براین سرزمین پاک ما حکومت کند. تا کی باید جور کورش و داریوش را کشید.تا کی باید این قوم نجس بر وطن ما حکومت کند. به امید روزی که صدای پارس تا ابد توسط امریکا و اسرا ییل خاموش شود.

  اگر امریکا به ایران حمله کرد من یک خر نذر می کنم.
  اگر اسراییل به ایران حمله کرد من یک سگ نذرمی کنم.

  پاسخحذف
 24. گفتی فارس عاری از تمدن! این فارس 2500 سال تمدن دارد.ببخشید می شود بگویی خودت چه تمدنی داری که به آن می بالی؟!تو جز دزدی تمدن چیز دیگری را بلدی؟!شاعرانت مولوی و شهریار و نظامی و خاقانی اشعارشان فارسی است!بگو چه از تمدن داری با تمدن!؟جنایت های چنگیز و تیمور؟!اینها تمدن هستند؟!لازم نیست چیزی نذر کنی !لطفا بقول دوستمان از سر سفره نفت وگاز بلند شو برو گمشو!نذر پیشکشت!

  پاسخحذف

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.