۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه

پاسخی به یاو یاوگویان محاکمه خلیج فارس نویسان!

خصم مسکین پیش خسرو کی تواند ایستاد// پشه کی جولان کند جایی که باد صرصر است

دانلود کتاب محاکمه خلیج فارس نویسان ناگفته های از خلیج فارس
http://i.tinyuploads.com/svY9ik.jpg